UGRADNJA NOVOG AKUMULATORA

DEMONTAŽA AKUMULATORA

Proveriti da li na vozilu postoje kodirani uređaji ili uređaji sa stalnim napajanjem. Ukoliko postoje demontažu obavezno prepustiti stručnom licu

Obavezno isključiti sve potrošače i izvući kontakt ključ

Pri skidanju stezaljki izvoda sa akumulatora voditi računa da ne dođe do kratkog spoja među polovima akumulatora

Skinuti označeni – kabel (stezaljku izvoda) sa – pola akumulatora otpuštanjem navrtke koja steže – stezaljku izvoda za – pol, zatim skinuti označeni + kabel (stezaljku izvoda) sa + pola akumulatora otpuštanjem navrtke koja priteže stezaljku izvoda za + pol akumulatora

Otpustiti držač akumulatora pa akumulator pažljivo izvaditi iz ležišta.

PRI UGRADNJI AKUMULATORA OBAVEZNO JE PRIDRŽAVATI SE SLEDEĆEG REDOSLEDA MONTAŽE:

Proveriti da li na vozilu postoje kodirani uređaji ili uređaji sa stalnim napajenjem. Ukoliko postoje demontažu starog i montažu novog akumulatora obavezno prepustite stručnom licu

Ukoliko nema kodiranih uređaja sa stalnim napajanjem redosled montaže je sledeći:

 • Obavezno isključite sve potrošače
 • Proverite stezaljke izvoda (kleme) na vozilu, iste moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi ih zameniti ili očistiti)
 • Akumulator obavezno izvaditi iz najlona (folije) ukoliko je ima i oprezno ga staviti u ležište pa ga obavezno mehanički učvrstiti
 • Priključiti označeni + kabel (stezaljku izvoda) na + pol akumulatora i pažljivo stegnuti stezaljku izvoda
 • Priključiti označeni – kabel (stezaljku izvoda) na – pol akumulatora i pažljivo stegnuti stezaljku izvoda
 • Po izvršenoj montaži obavezno proveriti punjenje na vozilu, koje kod vozila koja imaju alternator mora biti 13,8 – 14,4 V (ukoliko punjenje nije u ovim granicama kvar se mora odmah otkloniti da bi se sprečilo oštećenje akumulatora)

KONTROLA AKUMULATORA

U slučaju kontrole važno je znati da je akumulator radno sposoban sa gustinom elektrolita 1,240 g/cmm3 i naponom 12,5V

PUNJENJE (DOPUNJAVANJE) AKUMULATORA

Punjenje-dopunjavanje akumulatora u eksploataciji vrši se u slučaju kada je došlo do pada kapaciteta baterije (pražnjenja) usled nekih neispravnosti i nepravilnosti na vozilu ili dužim vremenskim periodom mirovanja akumulatora van eksploatacije. Baterija ne sme da stoji duže od 48h u ispražnjenom stanju, jer u tom slučaju dolazi do sulfatizacije ploča, smanjenja kapaciteta i životnog veka baterije.

Redosled i način punjenja kojeg se treba obavezno pridržavati:

 • Punjenje-dopunjavanje baterije se obavezno vrši van vozila
 • Odrvnutni čepove sa baterije pre početka punjenja-dopunjavanja
 • Ukoliko je akumulator hermetički zatvoren punjenje-dopunjavanje prepustiti stručnom licu
 • Prekontrolisati nivo elektrolita i po potrebi doliti isključivo destilovanu vodu. Očistiti polne izvode
 • Izvršiti priključenje baterije na jednosmerni izvor napajanja (pre uključenja izvora)
 • Pozitivni pol na pozitivni izvod, negativni pol na negativni izvod
 • Punjenje se vrši strujom jačine desetog dela kapaciteta akumulatora (na primer akumulator od 55Ah se puni strujom jačine 5,5A)
 • Vreme punjenja je 14-18h ili do postizanja gustine elektrolita 1,275 +/- 0,01 g/cm3

Po izvršenom punjenju, prekontrolisati nivo elektrolita, obrisati bateriju, očistiti polne izvode i izvršiti montitanje na vozilo.

REDOVNO ODRŽAVANJE

Dopunjavanje uskladištenog akumulatora

Ukoliko se akumulator drži van upotrebe neophodno ga je pravilno skladištiti

 • Čuvati ga na suvom i hladnom mestu
 • Poželjno je da temperatura bude između 10 i 20C
 • Akumulator držati na paleti ili nekoj sličnoj podlozi
 • Svaka 3-4 meseca vršiti povremenu kontrolu napona koji je od presudne važnosti za funkcionalnost baterije. Ukoliko vrednost napona pada ispod 12,5V bateriju treba dopuniti.
 • Minimalna vrednost napona ispod koje se baterija ne sme ugraditi u vozilo je 12,3V
 • Dopunjavanje akumulatora iz eksploatacije

U slučaju potrebe da se akumulator nalazi 90 dana ili duže van eksploatacije obavezno pre odlaganja izvršiti dopunu i svakih narednih 90 dana.

U slučaju potrebe da se akumulator nalazi van eksploatacije u vozilu obavezno skinuti stezaljku izvoda sa akumulatora.

Čistoća baterije i kontaktnih veza

Površina akumulatora mora biti uvek čista i suva

Kontaktne veze uvek moraju biti dobro pričvršćene i zategnute, jer u slučaju slabijeg pričvršćenja i uz dodir sa kiselinom dolazi do stvaranja skrame olovo-sulfata na tim mestima, a samim tim i do lošijeg ostvarenja kontakta. Pored toga povećava se mogućnost pojave varnice pri takvom kontaktu, a koja u dodiru sa praskavim gasovima prilikom punjenja može dovesti do eksplozije akumulatora.

I na stezaljkama izvoda se u dodiru sa elektrolitom takođe stvara izolacioni sloj između pola i stezaljke izvoda, a sa tim i povećanje otpora protoka struje, što prouzrokuje zagrevanje provodnika pri startovanju. Stezaljke izvoda moraju biti dobro očišćenje i čvrsto stegnute za polne izvode.

Dolivanje destilovanom vodom

Kod akumulatora koji su bez održavanja i potrošnja vode je minimalna. Tek nakon par godina dolazi do sniženja nivoa elektrolita. Međutim, postoji mogućnost jačeg punjenja akumulatora usled neispravnosti elektro instalacija u vozilu, što dovodi do sniženja nivoa elektrolita. Zbog toga, preporučujemo kontrolu nivoa elektrolita pre zime i pri servisiranju vozila. Po potrebi doliti isključivo destilovanu vodu u akumulator.

 • 10 do 15 mm iznad gornje ivice ploča za akumulatore iznad 100Ah
 • 15 do 20 mm iznad gornje ivice ploča za akumulatore do 100Ah

AKUMULATOR SE MOŽE RECIKLIRATI ZATO GA NEMOJTE BACATI NEGO GA PRODAJTE U PRODAVNICAMA I SERVISIMA AKUMULATORA